بسته ها

پول اضافی برای خرید اینترنت پرداخت نکیند، چون ما نیاز شما را در نظر گرفته بسته پیشنهاد میکنیم

بسته های حجمی بدون محدودیت روزانه

75GB

100GB

150GB

200GB

400GB

سرعت که دوست دارید را انتخاب کنید (از 1Mbps الی 4Mbps)​

از ساعت 12 شب الی 8 صبح رایگان

از ساعت 12 شب الی 8 صبح رایگان

بسته های حجمی روزانه محدود

105GB

66GB

سرعت 2Mbps

256Kbps بعد از ختم حجم روزانه

روزانه محدود